KONKURS NA NAJLEPSZY „KOMIKS” – NARYSUJ KOMIKS I WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE. POLUB NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOKU, UDOSTĘPNIJ, NAPISZ KOMANTARZ POD POSTEM I PRZYŚLIJ NAM KOMIKS ZACHĘCAJĄCY DO NAUKI ANGIELSKIEGO! WYGRAJ DWA BILETY

 

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagrody jest BILINGUAL Szkoła Językowa Olga Uwijała, ul. Orańska 28, 80-553 Gdynia NIP 9482431096 zwana dalej „Organizatorem” i „Fundatorem”
 2. Konkurs ma charakter ogólnokrajowy.
 3. Konkurs trwa od 01.09.2018 r. do 15.09.2018 r. i odbędzie się w następujących etapach:
a. Etap Kwalifikacyjny trwa od 01.09.2018r do 15.09.2018
b. Etap Wyłonienia Laureatów w dn. 15.09.2018r
c. Etap Wręczenia Nagród od 16.09.2018r – 20.09.2018r.
§ 2 Warunki konkursu
 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich użytkowników Internetu, posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Polski i pełną zdolność do czynności prawnych, którzy są zainteresowani wzięciem w nim udziału, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, a także członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym wyżej wymienionych osób.
 5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem Nagród czuwają pracownicy Organizatora przez niego wskazani, w szczególności Komisja Konkursowa, którzy w razie potrzeby będą pomagać w rozstrzygnięciu wątpliwości dotyczących zasad Konkursu.
 6. Komisja Konkursowa składa się z 3 osób. W szczególnych przypadkach, niezależnych od Komisji Konkursowej lub Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany i uzupełnienia składu Komisji Konkursowej.
 7. Odpowiedzi Konkursowe są gromadzone i przetwarzane przez Organizatora i Fundatora.
 8. Laureaci Konkursu są zobowiązani do złożenia oświadczenia określonego w Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu BILINGUAL Szkoły Językowej, który stanowi integralną część Regulaminu.
 9. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na:
a. warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem,
b. przeniesienie na rzecz Organizatora lub Fundatora autorskich praw majątkowych do zgłoszonej Odpowiedzi Konkursowej. Przeniesienie praw autorskich nastąpi nieodpłatnie na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmie również prawo do zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych wskazanych w art. 2 i art. 46 ww. ustawy. Zwycięzcy Konkursu mogą być zobowiązani do złożenia oświadczenia, że zgłoszona odpowiedź konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
c. na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w Konkursie oraz otrzymanie Klauzuli informacyjnej dotyczącą ochrony danych osobowych w Speak Up Learning Sp. z o.o. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do Regulaminu.
§ 3 Etap Kwalifikacyjny
 1. W okresie Etapu Kwalifikacyjnego Uczestnik ma napisać komentarz”biorę udział, pod Postem Konkursowym na stronie FACEBOOK, polubić lub udostępnić stronę na Facebooku oraz przysłać komiks na str A4 lub A3 zachęcający do nauki języka angielskiego na adres: biuro@bilingual.edu.pl.
 2. Zabronione jest zgłaszanie Odpowiedzi Konkursowych zawierających treści wulgarne, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo lub dobre obyczaje, w tym naruszających prawa innych osób.
 3. W przypadku podejrzenia nieuczciwego zachowania lub innego zachowania Uczestnika naruszającego zasady „fair play” oraz zasady określone w Regulaminie, Organizator zwolniony jest z obowiązków wynikających z Regulaminu, a także uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, a w konsekwencji pozbawienia prawa Uczestnika do ubiegania się o Nagrodę przewidzianą w Konkursie.
§ 4 Etap Wyłonienia Laureatów Konkursu
 1. Do Etapu Wyłonienia Laureatów Konkursu będą zakwalifikowani Uczestnicy, którzy terminowo zamieszczą Odpowiedzi Konkursowe, a także spełnią pozostałe wymagania Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
 2. Komisja Konkursowa wybierze dwie zwycięskie Odpowiedzi Konkursowe, spisując z tego protokół oraz stosując poniższe wytyczne:
a. Komisja Konkursowa wybierze Odpowiedzi Konkursowe, które uzna za najciekawsze, najbardziej oryginalne i najlepiej wyczerpujące odpowiedź na Zdanie Konkursowe.
b. Komisja Konkursowa przy wyborze będzie kierować się w szczególności kryterium kreatywności i pomysłowości.
§ 5 Etap Wręczenia Nagród
 1. Wyniki zostaną opublikowane w dniu  15.09.2018 r. z komentarzami osób, które zostaną wyłonione jako Laureaci Konkursu.
2. Laureaci zostaną zawiadomieni o wygranej poprzez wiadomości prywatne na Facebooku.
3. W celu odebrania Nagród Laureaci zobowiązani są skontaktować się, w terminie wskazanym w §1 pkt. 4 lit. c, z Organizatorem wysyłając mu wiadomości na adres e-mail:
§ 6 Nagrody
 1. Nagrodami w Konkursie są dwa bilety do Multikina na wybrany film.
 2. Łączna wartość nagrody nie może przekroczyć 70 zł.
 3. Laureaci mogą zrzec się prawa do Nagród, jednakże nie mogą przenieść prawa do Nagród na osoby trzecie bądź żądać zamiany Nagród na ekwiwalent pieniężny, inne nagrody ani na żadne inne formy rekompensaty.
 4. Wszystkie Nagrody, co do których prawa zostały przez Uczestników utracone na podstawie zapisów Regulaminu, pozostają własnością Fundatora.
§ 7 Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu przez okres trwania Konkursu oraz w ciągu 30 dni po upływie jego trwania. W przypadku przesłania reklamacji drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w Konkursie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostatecznym i wiążącym stanowiskiem Organizatora.
§ 8 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników w Konkursie. Informacje o zmianie Regulaminu podane będą ze stosownym wyprzedzeniem.
 2. Regulamin Konkursu będzie dostępny do wglądu przez cały czas trwania Konkursu w BILINGUAL Szkole Językowej związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 4. Wszelkie opracowania dokonywane na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „KOMIKS”
OŚWIADCZENIE
Ja, ________________________________________, legitymująca/cy się dowodem osobistym o nr _____________, wydanym przez _________________________________________, zamieszkała/ły pod adresem __________________________________________________________, niżej podpisana/ny składam oświadczenie o następującej treści:
Oświadczam, że zgłoszona Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
Oświadczam, że na rzecz Organizatora i Fundatora wyrażam zgodę:
na przeniesienie autorskich praw majątkowych do zgłoszonej Odpowiedzi Konkursowej.
na rejestrowanie wizerunku podczas wręczania Nagrody.
na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi, utrwalonych podczas wydarzenia jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej, lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby promocji wydarzenia, poprzez umieszczanie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej.
dla potrzeb promocji wydarzenia, wizerunek może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
Przeniesienie praw autorskich, w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia, nastąpi nieodpłatnie na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmie również prawo do zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych wskazanych w art. 2 i art. 46 ww. ustawy.
Oświadczam, że wyrażona zgoda w pkt. 2 niniejszego oświadczenia jest:
jest nieodwołalna.
nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące wydarzenia, w szczególności drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, You Tube, itp.).
Oświadczam, że wizerunek nie może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dobra osobiste.
Niniejsze zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, nie uprawnia do przeniesienia tej zgody na osobę trzecią lub jakąkolwiek firmę czy instytucję.
______________________________
Data
______________________________
Czytelny podpis Klauzula informacyjna
dotycząca ochrony danych osobowych w Speak Up Learning Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Bilingual Szkoła Językowa Olga Uwijała. NIP 9482431096
II. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
 1. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu
2. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV. Prawo do sprzeciwu
 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
V. Okres przechowywania danych
 1. Twoje dane osobowe wynikające z uczestnictwa w konkursie określonym w pkt III 1 będą przetwarzane przez okres, trwania konkursu oraz w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tym konkursem.
 2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
grudzień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031